bostancı escort antalya escort bayanlar bostancı escort kurtköy escort

KLABAX 250 mg/5 ml prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …

KLABAX 250mg/5ml – 42g – prospect

Avertisment!
KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala este un medicament.
Folositi KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala doar daca v-a fost prescris de un medic.


REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
KLABAX 125 mg/5 ml granule pentru suspensie orală
KLABAX 250 mg/5 ml granule pentru suspensie orală
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Klabax 125 mg/5 ml:
5 ml suspensie orală constituită conţin claritromicină 125 mg.
Excipienţi cu efect cunoscut: 20 mg aspartam, 2928,5 mg zahăr la 5 ml suspensie orală.
Klabax 250 mg/5 ml:
5 ml suspensie orală constituită conţin claritromicină 250 mg.
Excipienţi cu efect cunoscut: 20 mg aspartam, 2508 mg zahăr la 5 ml suspensie orală.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Granule pentru suspensie orală
Granule fine de culoare albă până la aproape albă.
Suspensia constituită: suspensie de culoare albă până la aproape albă, cu gust dulce şi aromă de fructe.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Trebuie luate în considerare recomandările oficiale privind utilizarea adecvată a medicamentelor
antibacteriene.
Klabax granule pentru suspensie orală este indicat la copii cu vârste cuprinse între 6 luni şi 12 ani
(granule pentru suspensie pediatrică orală).
Klabax granule pentru suspensie orală este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii bacteriene
cauzate de germeni sensibili. Indicaţiile includ:
Infecţii ale tractului respirator inferior.
Infecţii ale tractului respirator superior.
Infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi.
Otită medie acută.
2
Klabax granule pentru suspensie orală este activ de obicei împotriva următoarelor microorganisme, in
vitro:
Bacterii Gram-pozitiv: Staphylococcus aureus (sensibil la meticilină); Streptococcus pyogenes
(streptococi beta-hemolitici de grup A); streptococci alfa-hemolitici (grupul viridans); Streptococcus
(Diplococcus) pneumoniae; Streptococcus agalactiae; Listeria monocytogenes.
Bacterii Gram-negativ: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella
(Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae; Legionella pneumophila, Bordetella pertussis,
Helicobacter pylori; Campylobacter jejuni.
Mycoplasma: Mycoplasma pneumoniae; Ureaplasma urealyticum.

Alte microorganisme: Chlamydia trachomatis; Mycobacterium avium; Mycobacterium leprae;
Chlamydia pneumoniae.
Anaerobi: Bacteroides fragilis-susceptibili la macrolide; Clostridium perfringens; Peptococcus specii;
Peptostreptococcus specii; Propionibacterium acnes.
Klabax granule pentru suspensie orală are activitate bactericidă împotriva împotriva mai multor tulpini
bacteriene. Acestea includ: H. influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter
pylori şi specii Campylobacter.
Activitatea claritromicinei asupra H. pylori este mai mare la pH neutru decât la pH acid.
4.2 Doze si mod de administrare
Dozele recomandate şi schema de tratament:
Durata obişnuită a tratamentului este de 5 până la 10 zile, în funcţie de agentul patogen implicat şi de
severitatea afecţiunii. Doza zilnică recomandată de Klabax granule pentru suspensie orală este dată în
tabelul de mai jos şi se bazează pe regimul de dozare de 7,5mg/kg de 2 ori pe zi. Dozele de până la 500
mg de 2 ori pe zi, au fost utilizate în tratamentul infecţiilor severe.
Klabax 125 mg/5 ml granule pentru suspensie orală
Doza la copii
Doza în funcţie de greutatea corporală (kg)
Greutatea*
(kg)
Vârsta aproximativă
(ani)
Doza
(ml)
De 2 ori pe zi
Doza pe 5ml de 2 ori pe
zi
8-11 1 – 2 2,50 1/2
12-19 3 – 6 5,00 1,00
20-29 7 – 9 7,50 1 1/2
30-40 10 – 12 10,00 2,00
*Pentru copii 1 g pe zi nu trebuie administrate concomitent cu ritonavir.
Ajustări similare ale dozei trebuie luate în considerare la pacienţii cu funcţie renală redusă atunci când
este utilizat ritonavir ca potenţiator farmacocinetic cu alţi inhibitori de protează HIV, inclusiv atazanavir
şi saquinavir (a se vedea secţiunea de mai jos, interacţiuni medicamentoase bi-direcţionale).
Efectul claritromicinei asupra altor medicamente
Interacţiunile mediate de CYP3A
Administrarea concomitentă de claritromicină, care se ştie că inhibă CYP3A şi un medicament
metabolizat în principal de către CYP3A, poate fi asociată cu creşteri ale concentraţiilor medicamentului
care ar putea creşte sau prelungi atât efectele terapeutice cât şi reacţiile adverse ale medicamentului
administrat concomitent.
Claritromicina trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii care primesc tratament cu alte medicamente
cunoscute a fi substraturi enzimatice pentru CYP3A, mai ales dacă substratul CYP3A are o marjă de
8
siguranţă îngustă (de exemplu carbamazepina) şi/sau substratul este extensiv metabolizat de către această
enzimă.
Poate fi luată în considerare ajustarea dozelor, şi atunci când este posibil, monitorizarea îndeaproape la
pacienţii care primesc concomitent claritromicină a concentraţiilor plasmatice ale medicamentelor
metabolizate în principal de către CYP3A.
Următoarele medicamente sau clase de medicamente sunt cunoscute sau suspectate a fi metabolizate de
către acelaşi izoenzimă CYP3A: alprazolam, astemizol, carbamazepină, cilostazol, cisapridă,
ciclosporină, disopiramidă, alcaloizi de ergot, lovastatină, metilprednisolon, midazolam, omeprazol,
anticoagulante orale (de exemplu warfarină, vezi pct. 4.4), antipsihotice atipice (de exemplu quetiapină),
pimozidă, chinidină, rifabutină, sildenafil, simvastatină, sirolimus, tacrolimus, terfenadină, triazolam şi
vinblastină, dar această listă nu este cuprinzătoare.
Medicamentele care interacţionează prin mecanisme similare dar prin alte izoenzime în sistemul
citocromului P450 includ fenitoina, teofilina şi valproat.
Antiaritmice
Au existat raportări ulterioare punerii pe piaţă de torsada vârfurilor apărută la utilizarea concomitentă de
claritromicină şi chinidină sau disopiramidă. În timpul administrării concomitente a claritromicinei cu
aceste medicamente, se impune monitorizare electrocardiografică pentru riscul de prelungire a
intervalului QT. Nivelurile serice de chinidină şi disopiramidă trebuie monitorizate în timpul
tratamentului cu claritromicină.
Au fost rapoarte de hipoglicemie după punerea pe piaţă la administrarea concomitentă de claritromicină şi
disopiramidă. Prin urmare, nivelurile de glucoză din sânge trebuie monitorizate în cazul administrării
concomitente de claritromicină şi disopiramidă.
Medicamente hipoglicemiante orale/insulină
Atunci când claritromicina este utilizată concomitent cu anumite medicamente hipoglicemiante, cum sunt
nateglinidă şi repaglinidă poate fi implicată inhibarea enzimei CYP3A de către claritromicină şi ar putea
provoca hipolgicemie. Se recomandă monitorizarea atentă a glucozei.
Omeprazol
Claritromicina (500 mg la fiecare 8 ore) a fost administrată în asociere cu omeprazol (40 mg pe zi) la
subiecţi adulţi sănătoşi. Concentraţiile plasmatice la echilibru pentru omeprazol au fost crescute (Cmax,
ASC0-24, şi t1/2 a crescut cu 30%, 89% şi respectiv 34%), prin administrarea concomitentă de
claritromicină. Valoarea medie pe 24 de ore a pH-ul gastric a fost de 5,2 atunci când omeprazolul a fost
administrat în monoterapie şi de 5,7 când omeprazol a fost administrat concomitent cu claritromicină.
Sildenafil, tadalafil şi vardenafil
Fiecare dintre aceşti inhibitori ai fosfodiesterazei este metabolizat, cel puţin în parte, de către CYP3A şi
CYP3A poate fi inhibat de către claritromicina administrată concomitent. Administrarea concomitentă a
claritromicinei cu sildenafil, tadalafil sau vardenafil ar duce probabil la creşterea expunerii la inhibitori de
fosfodiesterază. Reducerea dozelor de sildenafil, tadalafil şi vardenafil trebuie luată în considerare atunci
când aceste medicamente sunt administrate concomitent cu claritromicină.
Teofilina, carbamazepina
Rezultatele studiilor clinice indică existenţa unei creşteri modeste, dar semnificativă statistic (p ≤ 0,05) a
nivelurilor circulante de teofilina sau de carbamazepină atunci când oricare dintre aceste medicamente au
fost administrate concomitent cu claritromicină. Poate fi necesară reducerea dozei.
Tolterodina
Calea principală de metabolizare pentru tolterodină este prin intermediul izoenzimei 2D6 a citocromului
P450 (CYP2D6). Cu toate acestea, într-un subgrup al populaţiei de CYP2D6, calea de metabolizare este
prin CYP3A. În acest subgrup de populaţie, inhibarea CYP3A duce la concentraţii serice de tolterodină
semnificativ mai mari. O reducere a dozei de tolterodină poate fi necesară în prezenţa inhibitorilor de
CYP3A, cum ar fi claritromicina în populaţia slab metabolizantă prin CYP2D6.
Triazolobenzodiazepine (de exemplu alprazolam, midazolam, triazolam)
9
Când midazolamul a fost administrat concomitent cu claritromicină comprimate (500 mg de două ori pe
zi), ASC pentru midazolam a crescut de 2,7 ori după administrarea intravenoasă de midazolam şi de 7 ori
după administrare orală. Administrarea concomitentă de midazolam oral şi claritromicină trebuie evitată.
Dacă midazolam intravenos este administrat concomitent cu claritromicină, pacientul trebuie să fie
monitorizat cu atenţie pentru a permite ajustarea dozei. Aceleaşi măsuri de precauţie trebuie să se aplice,
de asemenea, altor benzodiazepine care sunt metabolizate de CYP3A, inclusiv pentru triazolam şi
alprazolam. Pentru benzodiazepinele care nu sunt dependente de CYP3A pentru eliminarea lor
(temazepan, nitrazepam, lorazepam), este puţin probabilă o interacţiune importantă semnificativă clinic
cu claritromicina.
Au existat după punerea pe piaţă raportări de interacţiuni medicamentoase şi de efecte asupra sistemului
nervos central (SNC) (de exemplu, somnolenţă şi confuzie) la utilizarea concomitentă de claritromicină şi
triazolam. Este sugerată monitorizarea pacientului pentru efectele farmacologice asupra SNC.
Alte interacţiuni medicamentoase
Aminoglicozide
Se recomandă prudenţă în ceea ce priveşte administrarea concomitentă de claritromicină cu alte
medicamente ototoxice, în special cu aminoglicozide. Vezi pct.4.4.
Colchicina
Colchicina este un substrat atât pentru CYP3A cât şi pentru transportorului de eflux, glicoproteina-P
(Pgp). Claritromicina şi alte macrolide sunt cunoscute ca inhibitori ai CYP3A şi Pgp. Când claritromicina
şi colchicina sunt administrate împreună, inhibarea Pgp şi/sau CYP3A de către claritromicină poate
conduce la creşterea expunerii la colchicină. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru apariţia simptomelor
clinice de toxicitate la colchicină (vezi pct. 4.3 şi 4.4).
Digoxină
Digoxina este considerată un substrat pentru transportorul de eflux, glicoproteina-P (Pgp). Claritromicina
este un cunoscut inhibitor al Pgp. Când claritromicina şi digoxina sunt administrate împreună, inhibarea
Pgp de către claritromicină poate conduce la creşterea expunerii la digoxină.
Valori crescute ale concentraţiilor plasmatice de digoxină la pacienţii trataţi cu claritromicină şi digoxină
concomitent, au fost raportate de asemenea în cadrul supravegherii după punerea pe piaţă. Unii pacienţi
au prezentat semne clinice compatibile cu toxicitatea la digoxină, inclusiv aritmii potenţial letale.
Concentraţiile serice de digoxină trebuie monitorizate cu atenţie în timp ce pacienţii sunt trataţi cu
digoxină şi claritromicină simultan.
Zidovudina
Administrarea orală simultană a comprimatelor de claritromicină şi zidovudină la adulţii infectaţi HIV
poate determina scăderea concentraţiei terapeutice active a zidovudinei. Deoarece claritromicina pare să
interfereze cu absorbţia de zidovudină atunci când sunt administrate oral concomitent, această
interacţiune poate fi evitată prin eşalonarea dozelor de claritromicină şi zidovudină pentru a permite un
interval de 4 ore între fiecare medicament.
Această interacţiune nu apare la pacienţii copii şi adolescenţi infectaţi cu HIV la care se administrează
claritromicină suspensie cu zidovudină sau dideoxinozină. Această interacţiune este puţin probabilă
atunci când claritromicina este administrată prin perfuzie intravenoasă.
Fenitoina şi valproatul
Au fost rapoarte spontane sau publicate ale unor interacţiuni cu inhibitori de CYP3A, inclusiv
claritromicina cu medicamente nemetabolizate de către CYP3A (de exemplu, fenitoina şi valproat). Sunt
recomandate determinări ale nivelurilor serice pentru aceste medicamente atunci când sunt administrate
concomitent cu claritromicina. Au fost raportate creşteri ale concentraţiei plasmatice.
Interacţiuni medicamentoase bi-direcţionale
Atazanavir
Atât claritromicina cât şi atazanavirul sunt substraturi şi inhibitori de CYP3A şi există dovezi ale unei
interacţiuni medicamentoase bi-direcţionale. Administrarea concomitentă de claritromicină (500 mg de
două ori pe zi) cu atazanavir (400 mg o dată pe zi) a determinat o creştere de 2 ori a expunerii la
10
claritromicină şi o scădere de 70% a expunerii la 14-OH-claritromicină, cu o creştere de 28% a ASC
pentru atazanavir. Din cauza ferestrei terapeutice largi a claritromicinei, nu este necesară reducerea dozei
la pacienţii cu funcţie renală normală. Pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul
creatininei 30-60 ml/min), doza de claritromicină trebuie redusă cu 50%. Pentru pacienţii cu clearance-ul
creatininei )
Staphylococcus spp. 1 mg/L 2 mg/L
Streptococcus A, B, C and
G
0,25 mg/L 0,5 mg/L
Streptococcus pneumonia 0,25 mg/L 0.5 mg/L
Viridans group
streptococcus
IE IE
Haemophilus spp. 1 mg/L 32 mg/L
Moraxella catarrhalis 0,25 mg/L 0,5 mg/L 1
Helicobacter pylori 0,25 mg/L1
0,5 mg/L
1
Valorile critice se bazează pe valorile-limită epidemiologice (ECOFFs), care disting izolate de tip
sălbatic de cele cu sensibilitate redusă.
„IE” indică faptul că nu există suficiente dovezi că specia în cauză este o ţintă bună pentru tratamentul
cu medicament.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
După administrarea orală, claritromicina este rapid şi bine absorbită din tractul gastrointestinal.
Metabolitul microbiologic activ 14 (R)-hidroxi-claritromicină este format la primul pasaj hepatic.
Claritromicina poate fi administrată indiferent de orarul meselor, deoarece alimentele nu-i afectează
biodisponibilitatea. Alimentele întârzie puţin debutul absorbţiei claritromicinei şi formarea
metabolitului 14 hidroxi. Deşi farmacocinetica claritromicinei este neliniară, starea de echilibru se
atinge în decurs de 2 zile de administrare. 14-hidroxi-claritromicina este metabolitul urinar principal şi
16
reprezintă 10-15% din doză. Cea mai mare parte din restul dozei se elimină prin fecale, în principal
prin bilă. 5-10% din medicamentul nemodificat se regăseşte în materiile fecale.
Claritromicina atinge concentraţii tisulare de câteva ori mai mari decât nivelul circulant al
medicamentului. Niveluri crescute de claritromicină se regăsesce în amigdale şi ţesutul pulmonar.
Claritromicina pătrunde în lichidul urechii medii la concentraţii mai mari decât în ser. Claritromicina
este este legată în proporţie de 80% de proteinele plasmatice la niveluri terapeutice.
5.3 Date preclinice de siguranţă
Valorile LD50 pentru suspensia de claritromicină administrată oral la şoareci în vârstă de 3 zile au fost
de 1290 mg/kg pentru masculi şi 1230 mg/kg pentru femele. Valorile LD50 la şobolani în vârstă de 3
zile au fost de 1330 mg/kg pentru masculi şi 1270 mg/kg pentru femele. Pentru comparaţie, valorile
DL50 ale claritromicinei administrate pe cale orală este de aproximativ 2700 mg/kg pentru şoareci
adulţi şi aproximativ 3000 mg/kg pentru şobolanii adulţi. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu alte
antibiotice din grupa penicilinelor, grupa cefalosporinelor şi grupa macrolidelor în care DL50 este, în
general, mai mică la animalele tinere decât la adulţi.
La ambele grupe de şoareci şi şobolani, greutatea corporală a fost redusă sau creşterea acesteia
suprimată şi comportamentul de alăptare şi mişcările spontane au fost deprimate în primele câteva zile
după administrarea medicamentului. Necropsia animalelor care au murit a prezentat plămâni de
culoare roşcat-întunecat la şoareci şi la aproximativ 25% din şobolani; şobolanii trataţi cu 2197 mg/kg
sau mai mult de suspensie de claritromicină au avut, de asemenea, o substanţă de culoare roşcat-
întunecat în intestine, probabil din cauza sângerării. Decesele acestor animale au fost considerate că
s-au datorat înfometării rezultate din comportamentul de alăptare deprimat sau din sângerarea
intestinală.
La puii de şobolan (în vârstă de 5 zile) a fost administrată o suspensie de claritromicină timp de două
săptămâni, la doze de 0, 15, 55 şi 200 mg/kg/zi. Animalele din grupul de 200 mg/kg/zi au scăzut în
greutate, valorile medii ale hemoglobinei şi a hematocritului au avut o scădere şi a crescut greutatea
medie relativă a rinichilor, comparativ cu animalele din grupul de control. Au fost, de asemenea,
observate la animalele din acest grup de tratament degenerescenţă vacuolară multifocală minimă până
la uşoară a epiteliului ductului biliar intrahepatic legată de tratament şi o incidenţă crescută a leziunilor
nefritice. Doza cu “efect netoxic” pentru acest studiu a fost de 55 mg/kg/zi.
A fost realizat un studiu de toxicitate orală la şobolani imaturi în care a fost administrată suspensie de
claritromicină (granule pentru suspensie) timp de 6 săptămâni, la doze zilnice de 0, 15, 50 şi 150 mg
bază / kg / zi. Nu au fost decese şi singurul semn clinic observat a fost salivaţie excesivă pentru unele
dintre animale, la doze mari de la 1 la 2 ore după administrare în timpul ultimilor 3 săptămâni de
tratament. Grupul de şobolani cu doza de 150 mg/kg au avut greutatea corporală medie mai mică în
primele trei săptămâni, şi s-a observat scăderea valorilor medii serice de albumină şi creşterea medie a
greutăţii ficatului în raport comparativ cu grupul de control. Legate de tratament nu au fost găsite
modificări histopatologice masive sau microscopice. O doză de 150 mg/kg/zi a produs toxicitate
uşoară la şobolanii trataţi şi doza cu „nici un efect” a fost considerată a fi de 50 mg/kg/zi.
Câini beagle tineri, cu vârsta de 3 săptămâni, au fost trataţi oral zilnic timp de patru săptămâni cu 0,
30, 100 sau 300 mg/kg de claritromicină, urmată de o perioadă de recuperare de 4 săptămâni. Nu s-au
înregistrat decese şi nu s-a schimbat starea generală a animalelor. Necropsia nu a relevat anomalii. La
examenul histologic au fost observate prin microscopie optică depunere centrolobulare de lipide în
hepatocite şi infiltrarea celulelor din zonele portale şi o creştere de lipide hepatocelulare a fost
observată prin microscopie electronică în grupul de 300 mg/kg. Doza toxică la câinii Beagle tineri a
fost considerată a fi mai mare de 300 mg/kg şi doza „fără efect” 100 mg/kg.
Fertilitate, reproducere şi teratogenicitate
Studiile de fertilitate şi de reproducere au arătat că doze zilnice de 150-160 mg/kg/zi la şobolani
masculi şi femele nu a provocat efecte adverse asupra reproducerii, fertilităţii, naşterii şi numărul şi
viabilitatea puilor. Două studii de teratogenitate la şobolanii Wistar (administrare orală) şi Sprague-
17
Dawley (administrare orală şi intravenoasă), un studiu la iepuri albi de Noua Zeelandă şi un studiu la
maimuţele cynomolgus nu au demonstrat niciun efect teratogen la claritromicină.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Klabax 125 mg/5 ml:
Celuloză microcristalină,
Hipromeloză 5 cps,
Hidroxipropilceluloză,
Croscarmeloză sodică,
Acid alginic,
Copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) (dispersie 30%),
Macrogol 1500,
Talc,
Carbomer (Carbopol 974 P),
Dioxid de siliciu coloidal anhidru,
Zahăr,
Aspartam,
Gumă xanthan,
Citrat monosodic,
Benzoat de sodiu,
Dioxid de titan (E 171),
Aromă de mentă 517
Aromă « Tutti Frutti 051880 AP 0551 »,
Clorură de sodiu
Klabax 250 mg/5 ml:
Celuloză microcristalină,
Hipromeloză 5 cps,
Hidroxipropilceluloză,
Croscarmeloză sodică,
Acid alginic,
Copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) (dispersie 30%),
Macrogol 1500,
Talc,
Carbomer (Carbopol 974 P),
Dioxid de siliciu coloidal anhidru,
Zahăr,
Aspartam,
Gumă xanthan,
Citrat monosodic,
Benzoat de sodiu,
Dioxid de titan (E 171),
Aromă de mentă 517
Aromă « Tutti Frutti 051880 AP 0551 »,
Clorură de sodiu
6.2 Incompatibilităţi
Nu se cunosc.
6.3 Perioada de valabilitate
2 ani
Pentru suspensia orală reconstituită -14 zile.
18
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original – suspensia orală constituită.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Klabax 125 mg/5 ml:
Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 42 g granule pentru 60 ml suspensie orală.
Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală.
Klabax 250 mg/5 ml:
Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 42 g granule pentru 60 ml suspensie orală.
Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală.
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
Constituirea suspensiei: în flaconul ce conţine granule pentru suspensia orală se adaugă apă fiartă şi răcită
până la 2/3 din nivelul marcat şi se agită energic până la omogenizarea completă, apoi se completează cu
apă fiartă şi răcită până la nivelul marcat şi se agită energic. Agitaţi flaconul înainte de fiecare utilizare.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ
Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca,
România
8. NUMĂRUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE
6543/2014/01-02
6544/2014/01-02
9. DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI
Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Iunie 2014
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Martie 2018
Important!
Acesta este un prospect informativ al medicamentului KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala
Nu folositi informatiile din prospect in scopul diagnosticarii sau tratarii cu KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala a unei probleme de sanatate.KLABAX 250mg/5ml – 42g – detalii si pret

DCI medicament: CLARITHROMYCINUM
Forma farmaceutica: gran. pt. susp. orala
Cantitate/ambalaj: 1 gran. pt. susp. orala
Doza (concentratia): 250mg/5ml
Forma de prezentare: CUTIE X 1 FLAC. PEID X 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP . ORALA
Firma: TERAPIA SA
Tara: Romania
Cod ATC: J01FA09
Cod CIM: W44091001
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala este un medicament.
Folositi KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu KLABAX 250mg/5ml – 42g gran. pt. suspensie orala a unei probleme de sanatate.

Index medicamente